سمساری در اکثر نقاط تهران بخصوص مناطق نواب ، جیحون . 
ادامه مطلب