ساب زدن سنگ کف

عناصری چون صاف کردن ، پر کردن درزها با کارتک های مخصوص لیسه ای که سبب هموار ساز شدن کف خواهد شد

اگر در رگه های سنگ دچار سیاهی و کثیفی شده باشد باید آن را با فرچه ای که زیر دستگاه نصب می شه خالی شود و توسط چسب یا رزین که همراه شل کن و سفت کن است استفاده کنیم