کفسابی ارزان :{ قیمت کفسابی }

مبحث قیمت و بخش مالی قسمتی از امور مهم در کف سابی ساختمان همانند دیگر خدمات ساختمانی می  باشد.

تفاوت سنگسابی ارزان و گران در چیست

این که اگر کفسابی خیلی ارزان باشد و قیمت به گونه ای غیر منطقی پایین باشد شاید هنگام انتخاب ساب زن وسوسه کننده باشد و به نظر خوب بیاید ولی حتما دلیلی بر انتخاب درست نمی تواند با شد زیرا شاید همین قیمت غیر منطقی و خیلی پایین دلیل و گواهی بر پایین بودن کیفیت باشد و شاید این کفسابی ارزان و یا سنگ سابی ارزان (بیش از حد ) ناشی از اجرای ناکامل و یا با لقمه ی نامرغوب ایجاد گرد د.

 

کفسابی و سنگ سابی ارزان

دسته بندی ساب زنی ارزان قیمت به سه مرحله کلی

در اینجا عملیات ساب سنگ و کفساب به سه مرحله کلی تقسیم بندی می شود

مرحله۱-سنگ زنی زبر : این مرحله از کفسابی سنگ کف به منظور حذف کردن لبه و طبقه طبقه بودن بو ن سنگ ها کاربری دا رد  و می تواند با زبری ابزار دستگاه این مسطح سازی را ایجاد کند.

مرحله ۲-ساب زنی خنثی سازی : این مراحل و ساب ها برای خنثی کردن خطوط و خش های مراحل اولیه بو ده و خش های سنگ را خنثی می  سازد.

مرحله ۳- ساب زدن سنگ کف با پرداختی : این مراحل از سنگ سابی ارزان برای براق کردن و ایجاد درخشش روی سنگ می تواند اجرا  شو د .

بازگردانی حالت اولیه سنگ با سنگ سابی و قیمت و هزینه کفساب

از آنجا که برخی از اقسام سنگ از جمله سنگ مرمر نو هنگام خرید و فرش کردن براق و صاف می  باشد بنابراین حفظ حالت اولیه مثلا در جایی مثل رستوران و یا مغازه کمی دشوار باشد بنابراین برای رفع فرورفتگی ها و خش های سنگ فرآیند ترمیم سنگ و گرفتن قیمت کفسابی کردن سنگ و قیمت سنگ سابی شاید به کار آید.

کلمات کلیدی مرتبط :

کفسابی ملت و دانا & قیمت کفسابی & قیمت سنگ سابی