ساب سنگ کف سابیدن سنگ یا ساب سنگ و نیز کفسابی سنگ همگی از جمله عباراتی هستند که در حیطه ی شغلی کفسابی می تواند باشد که در آن با…
ادامه مطلب