ساب زدن سنگ کف عناصری چون صاف کردن ، پر کردن درزها با کارتک های مخصوص لیسه ای که سبب هموار ساز شدن کف خواهد شد اگر در رگه های…
ادامه مطلب